Proje yönetiminde sıklıkla kullandığımız terimleri sizin için araştırdık. Açıklamaları ile beraber aşağıda bulabilirsiniz.

Baseline: (Temel Çizgi) Proje için onaylanmış plan ile onaylanmış değişikliklerin plana eklenmiş ya da plandan çıkarılmış halidir. Gerçekleşmiş performansla karşılaştırılarak performansın kabul edilebilir varyans eşikleri arasında olup olmadığı belirlenir. Genellikle mevcut temel çizgi anlamında kullanılır, ama başlangıçtaki ya da başka bir zaman dilimindeki temel çizgiye de atıfta bulunulabilir. Çoğu zaman niteleyici bir ifadeyle birlikte kullanılır (örneğin, maliyet performansı temel çizgisi, zaman çizelgesi temel çizgisi, performans ölçümü temel çizgisi, teknik temel çizgi)

images3

Portföy: Stratejik iş hedeflerine ulaşmak için etkin yönetimi kolaylaştırma amacıyla bir araya getirilmiş projelerden, programlardan ve diğer işlerden oluşan bir bütündür. Portföydeki projelerin ya da programların mutlaka birbirlerine bağımlı ya da doğrudan doğruya bağlantılı olmaları gerekmez.

Program: Tek tek yönetildiğinde sağlanamayan fayda ve kontrolü elde etmek için koordinasyon içerisinde yönetilen bağlantılı bir projeler grubudur. Programlar içerdikleri münferit projelerin kapsamı dışında kalan bağlantılı çalışmaların öğelerini de içerebilirler.

Milestone: (Kilometre Taşı) Projedeki önemli bir nokta ya da olay.

İş Kırılım Yapısı (İKY): Work Breakdown Structure (WBS) Proje ekibinin proje hedeflerine ulaşmak ve gerekli teslimatları yaratmak için yürüttüğü çalışmaların teslimata yönelik olarak hiyerarşik şekilde ayrıştırılmasıdır. Projenin toplam kapsamını düzenler ve tanımlar.

Kritik Yol: Her zaman olmamakla birlikte genellikle projenin süresini belirleyen zaman çizelgesi aktiviteleri sıralamasıdır.

images2

Sponsor: Projeye ayni ya da nakdi olarak mali kaynaklar sağlayan kişi ya da grup.

Duration: Bir zaman çizelgesi aktivitesinin ya da iş kırılım yapısı bileşeninin tamamlanması için gerekli toplam çalışma dönemi sayısı (tatiller ve çalışılmayan diğer dönemler dışında). Genellikle iş günleri ya da iş haftası şeklinde ifade edilir. Bazen, yanlış bir şekilde, geçen süre terimiyle aynı anlamda kullanılır.

Varyans (Variance): Bilinen bir temel çizgiden ya da beklenen değerden niceliksel olarak ifade edilebilen bir sapma, ayrılma ya da ıraksama.

Proje Zaman Çizelgesi (Project Schedule): Zaman çizelgesi aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ve zaman çizelgesi kilometre taşlarına ulaşılması için planlanan tarihler.

images1

Risk: Belirsizliğin söz konusu olduğu ve gerçekleşmesi halinde bir projenin hedeflerini etkileyebilecek bir olay ya da durum.

Sorun (Issue): Sorgulanan ya da ihtilafların söz konusu olduğu, çözümlenmemiş ve tartışılmakta olan ya da hakkında karşıt görüşlerin ya da anlaşmazlıkların var olduğu bir konu ya da mesele

Paydaş (Stakeholder): Projeye aktif olarak katılan ya da projenin yürütülmesinden ya da tamamlanmasından olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kişi ya da kuruluş ( Örneğin, müşteri, sponsor, projeyi yürüten organizasyon ya da kamuoyu). Bir paydaş, ayrıca proje ve projenin teslimatları üzerinde etkili olabilir.